contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

News

Remiss EU-kommissionens förslag om upprättande av ram för granskning av utländska direktinvesteringar

Jacob Dornbos

 
logo-splashpage.png
 

Utrikesdepartementet (Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad) översänder härmed Europeiska kommissionens förslag till Förordning om inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Union. Översänder även meddelandet Ett EU som välkomnar utländska direktinvesteringar och som samtidigt skyddar grundläggande intressen, som redogör för det strategiska behovet av förordningen. Förslaget översänds i den engelska originalversionen och i svensk översättning. 

Förslaget presenterades den 13 september 2017 av kommissionen som en del ett åtgärdspaket i syfte att stärka genomförandet av EU:s gemensamma handelspolitik på ett antal områden.

Mer information om förslaget finns på följande länk: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1711

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren ska ha inkommit till Utrikesdepartementet senast den 27 november  2017. Remissinstanserna ombeds inkomma med svaren per e-post till: ud.hiremiss@gov.se med kopia till ud.registrator@regeringskansliet.se. Ange diarienummer UD2017/17122/HI.

Frågor under remisstiden besvaras av Anders Wallberg, se kontaktuppgifter nedan.


Med vänlig hälsning
Anders Wallberg
____________________________________________________

Anders Wallberg
Kansliråd
Policygruppen
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (HI)
Utrikesdepartementet
Regeringskansliet
103 39 Stockholm
08 405 92 17
070 206 4290
anders.wallberg@gov.se
www.regeringen.se

2017 10 17 Remissmissiv förslag inrättande av ram för granskning av utländska direktinvesteringar

COM_2017_487_EN_ACTE_f KOM förslag förordning ram för granskning av utländska direktinvesteringar i EU

COM_2017_487_SV_ACTE2_f KOM förslag ram för granskning av direktinvesteringar i EU

COM_2017_494_EN_ACTE_f (2) Meddelande Welcoming FDIs while protecting essential interests

COM_2017_494_SV_ACTE_f Att välkomna utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda grundläggande intressen

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out